សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង

ប៉េកាំង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូ បានចូលរួមក្នុងពិធីបើក កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ «ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ ផ្លូវមួយ» ដែលរៀបចំឡើងដោយធនាគារចិន (Bank of China) នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។

នៅក្នុងកម្មវិធីបើកសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន អញ្ចើញឡើងថ្លែងសុន្ទរកថា និងផ្តល់ជាអនុសាសន៏ល្អៗជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូល ដែលខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យទាំងស្រុងខាងក្រោម៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមបើក «កម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ» នៅទីក្រុងប៉េកាំង