ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​


ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

កាល​ពី​យប់​មិញ​ក្រុម​យុវជន​អាយុ​ក្រោម​១៨​ឆ្នាំ​របស់​ភ្នំពេញ​ក្រោន​បាន​ទទួល​រង​បរាជ័យ​ដោយ​ក្រុម​ខ្លាំង​មក​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​ Kashima Antlers ដោយ​លទ្ធផល​​ ២-០ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ U-18 Asia Champions Trophy 2015 នៅ​ក្នុង​ពូល​ B។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​ៗ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ពី​យប់​មិញ​នៅ​លើ​ទី​លាន​ស្មៅ​ធម្មជាតិ​ RSN៕

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​ យុវជន​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ទទួល​ Kashima នៅ​វាល់​ស្មៅ​ RSN យប់​មិញ​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​