ក្រសួង​អប់រំ​បានដាក់​ទណ្ឌ​វិន័យ ដល់​លោកគ្រូ​បង្រៀន​ម្នាក់​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានដាក់​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​ដល់​គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង លើ​ករណី​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ដល់​សិស្សស្រី​ដោយ​អសីលធម៌​ក្នុងពេល​បង្រៀន​។ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ខាង​វិន័យ​ដល់​គ្រូ​ប​ង្រៀ​ង​រូបនេះ បន្ទាប់ពី​ក្រសួង​អបរំ បាន​សង្កេតឃើញថា កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ មាន​សារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក​