ហាង​លក់​ទំនិញ​បែប mini-marts កំពុង​រីក​ចម្រើន​ខ្លាំង​នៅ​វៀតណាម​

ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុង​តែ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ជាទីកត់​សម្គាល់​ផ្នែក​ហាង​​លក់​ទំនិញ​កម្រិត​មធ្យម​ហៅ​ថា mini-marts ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក និង​ពីក្រៅ​ស្រុក​កំពុង​តែ​បង្កើន​វត្ដ​មាន​ខណៈ​ពេល​ដែល​អតិថិជន​ស្វែង​រក​ភាព​ងាយ​ស្រួល​​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​បណ្ដា​ជន​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ច្រើន​សម្រាប់​ចាយ​វាយ។