ជាង៩៩%នៃអ្នកជំនួញ​ដែលមាន​ការអប់រំ​ល្អ​គឺអាច​ទទួលជោគជ័យ​

​ការធ្វើ​ជំនួញ និង​ភាពជោគជ័យ​ក្នុង​ការងារ នឹង​កើត​ឡើងជា​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ​។ ប៉ុន្តែ​មុននឹង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ជាដំបូង លោកអ្នក​ត្រូវ​ចាប់យក​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត ក្នុងនោះ​ជារួម​មាន​៖ ការទទួលបាន​នូវ​ការអប់រំ នៅពេលដែល​លោកអ្នក​នៅមាន​វ័យក្មេង និង​គំនិត​របស់លោក​អ្នក​នៅ​ជ្រះថ្លា​ល្អ​បំផុត​។ ឱកាស គឺ​មិន​កើតឡើង​ពីរដង​