ម្សិលមិញ​គ្មានអ្នកស្លាប់ដោយ​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍​ តែរបួសធ្ងន់​ស្រាល២៧នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍​នៅទូទំាងប្រទេស​កាលពីថ្ងៃទី១៥តុលា​ កើតឡើងចំនួន១៥លើក​ (យប់០៧លើក) ​បណ្តាលឲ្យមនុស្ស​២៧នាក់រងរបួស ​​ក្នុងនោះ​របួស​ធ្ងន់២០នាក់ ​(ស្រី៣នាក់) ។

បើតាមរបាយការណ៍​របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ​បានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថា​ ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទំាង១៥លើកខាងលើ ​បង្កឲ្យខូចខាត​យាន​យន្ត​​សរុប២៣គ្រឿង​ ក្នុងនោះម៉ូតូ១៤គ្រឿង ​រថយន្តធុនតូច០៧គ្រឿង​និងយានផ្សេងៗ០២គ្រឿង ​ហើយមូលហេតុដែល​បង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់​​ចរាចរណ៍គឺ​បណ្តាលមកពី​ល្មើស​ល្បឿន០៦លើក ​មិនគោរពសិទ្ឋិ០៣លើក ​ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់០២លើក ​កត្តាយានយន្ត០១លើក​ និង​ស្រវឹង០១លើក ៕

នៅ ​ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ចំនួន១៥លើក យប់ ៧លើក បណ្តាលឲ្យ​មនុស្សរបួសធ្ងន់ ២០នាក់ (ស្រី៣នាក់) និងរបួសស្រាល ៧នាក់ (ស្រី២នាក់)។

ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទាំង ១៥លើកនេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​ខូចខាត​យានយន្ត​សរុប ២៣គ្រឿង ក្នុងនោះ​មាន​ម៉ូតូ​ចំនួន ១៤គ្រឿង រថយន្ត​ធុនតូ ច៧គ្រឿង និងយានផ្សេងៗ ២គ្រឿង។
មូល​ហេតុដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​រួមមាន ល្មើសល្បឿន ៦លើក មិនគោរពសិទ្ធ ៣លើក ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់ ២លើក កត្តាយានយន្ត ១លើក និងស្រវឹង ១លើក។ ក្នុងនោះអ្នកមិនពាក់មួកពេលគ្រោះថ្នាក់មាន ១៩នាក់ (យប់៦នាក់)។

រថយន្ត ​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ៧១១គ្រឿង (រថយន្ត​ធំ ៤០គ្រឿង) ស្មើ​នឹង ៧១១ករណី ល្មើស​ក្រដាស​ស្នាមមាន ៥៥១គ្រឿង ស្មើនឹង៥៥១ករណី ចំពោះ​ករណី​ល្មើស​បច្ចេកទេស ១៦០ គ្រឿង​ស្មើនឹង ១៦០ករណី។ ដោយឡែក​ម៉ូតូ​ត្រូវបាន​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ១,០៤៨ គ្រឿង ៕ ដោយៈ រឿង ចំរើន

- See more at: http://www.police.gov.kh/news/traffic/2015101610122855576700#sthash.2m4NI0W2.dpuf

នៅ ​ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ចំនួន១៥លើក យប់ ៧លើក បណ្តាលឲ្យ​មនុស្សរបួសធ្ងន់ ២០នាក់ (ស្រី៣នាក់) និងរបួសស្រាល ៧នាក់ (ស្រី២នាក់)។

ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទាំង ១៥លើកនេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​ខូចខាត​យានយន្ត​សរុប ២៣គ្រឿង ក្នុងនោះ​មាន​ម៉ូតូ​ចំនួន ១៤គ្រឿង រថយន្ត​ធុនតូ ច៧គ្រឿង និងយានផ្សេងៗ ២គ្រឿង។
មូល​ហេតុដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​រួមមាន ល្មើសល្បឿន ៦លើក មិនគោរពសិទ្ធ ៣លើក ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់ ២លើក កត្តាយានយន្ត ១លើក និងស្រវឹង ១លើក។ ក្នុងនោះអ្នកមិនពាក់មួកពេលគ្រោះថ្នាក់មាន ១៩នាក់ (យប់៦នាក់)។

រថយន្ត ​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ៧១១គ្រឿង (រថយន្ត​ធំ ៤០គ្រឿង) ស្មើ​នឹង ៧១១ករណី ល្មើស​ក្រដាស​ស្នាមមាន ៥៥១គ្រឿង ស្មើនឹង៥៥១ករណី ចំពោះ​ករណី​ល្មើស​បច្ចេកទេស ១៦០ គ្រឿង​ស្មើនឹង ១៦០ករណី។ ដោយឡែក​ម៉ូតូ​ត្រូវបាន​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ១,០៤៨ គ្រឿង ៕ ដោយៈ រឿង ចំរើន

- See more at: http://www.police.gov.kh/news/traffic/2015101610122855576700#sthash.2m4NI0W2.dpuf

នៅ ​ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ចំនួន១៥លើក យប់ ៧លើក បណ្តាលឲ្យ​មនុស្សរបួសធ្ងន់ ២០នាក់ (ស្រី៣នាក់) និងរបួសស្រាល ៧នាក់ (ស្រី២នាក់)។

ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទាំង ១៥លើកនេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​ខូចខាត​យានយន្ត​សរុប ២៣គ្រឿង ក្នុងនោះ​មាន​ម៉ូតូ​ចំនួន ១៤គ្រឿង រថយន្ត​ធុនតូ ច៧គ្រឿង និងយានផ្សេងៗ ២គ្រឿង។
មូល​ហេតុដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​រួមមាន ល្មើសល្បឿន ៦លើក មិនគោរពសិទ្ធ ៣លើក ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់ ២លើក កត្តាយានយន្ត ១លើក និងស្រវឹង ១លើក។ ក្នុងនោះអ្នកមិនពាក់មួកពេលគ្រោះថ្នាក់មាន ១៩នាក់ (យប់៦នាក់)។

រថយន្ត ​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ៧១១គ្រឿង (រថយន្ត​ធំ ៤០គ្រឿង) ស្មើ​នឹង ៧១១ករណី ល្មើស​ក្រដាស​ស្នាមមាន ៥៥១គ្រឿង ស្មើនឹង៥៥១ករណី ចំពោះ​ករណី​ល្មើស​បច្ចេកទេស ១៦០ គ្រឿង​ស្មើនឹង ១៦០ករណី។ ដោយឡែក​ម៉ូតូ​ត្រូវបាន​ពិន័យ​សរុប​ចំនួន ១,០៤៨ គ្រឿង ៕ ដោយៈ រឿង ចំរើន

- See more at: http://www.police.gov.kh/news/traffic/2015101610122855576700#sthash.2m4NI0W2.dpuf