កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្ម​ការ​ចំរុះ​កម្ពុជា-វៀតណាម​លើក​ទី​១៤ ត្រូវ​លើក​ពេល

កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្ម​ការ​ចំរុះ​កម្ពុជា-វៀតណាម​លើក​ទី​១៤ ត្រូវ​លើក​ពេល