អនុ​ប្រធាន​​​ប្ដឹង​​​រំលាយ​​​បក្ស​​​សម្បុក​​ឃ្មុំ​​​ហើយ​​​មាន​​​គម្រោង​​​បង្កើត​​​គណបក្ស​​ថ្មី​​

វិវាទ​ផ្ទៃក្នុង​គណបក្ស​សម្បុកឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ​រហូត​មក​ដល់​ពេលនេះ​ឈាន​ដល់​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ឲ្យ​រំលាយ​គណបក្ស។ លោក ហៀង ឬទ្ធី អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​ដែល​ជា​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដោយ​ផ្ទាល់​នោះរួម​និង​អ្នក​ច្បាប់​ឯទៀត​ប្រកាស​ថា​ មាន​គម្រោង​បង្កើត​​គណបក្ស​ថ្មីនិង​បាន​ប្រកាស​ចង់​សម្ព័ន្ធភាព​ជាមួយ​គណបក្ស​ផ្សេង​ជា​មុន​។