លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់

ភ្នំពេញ៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានចូលរួមពិសាអាហារ «មហាគ្រួ សារខ្មែរទីក្រុងស៊ីដនី» នៅទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង៤០០នាក់។

សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលអមដំណើរលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ទៅប្រទេសអូស្រ្តាលី បានឱ្យដឹងថា នៅ ក្នុងពិធីនោះ ដែលមានភាគច្រើនជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ក៏មានការចូលរួមពី តំណាងរាស្រ្ត ២រូប នៃទីក្រុងស៊ីដនី គឺលោក Nick Lalich និងលោក Paul Lynch ។

ពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីនេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនី លោកស្រី លីណា ជុន ផងដែរ៕

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិសារអាហារ «មហាគ្រួសារខ្មែរ ទីក្រុងស៊ីដនី» ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ៤០០នាក់