វិធី​ជ្រើសរើស​ទឹក​អនាម័យ​ស្ដ្រី​

​អវយវៈ​ភេទ​របស់​ស្ដ្រី​មាន​លក្ខណៈ​សាំញ៉ាំ​ដែល​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ដ្រី​គ្រប់រូប​យក​ចិ​ត្ដ​ទុកដាក់​ថែរក្សា​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​។ ទឹក​អនាម័យ​ជា​ផលិតផល​ថ្មី​ដែល​ផលិត​សម្រាប់​ស្ដ្រី​ប្រើប្រាស់​ក្នុងការ​សម្អាត​ប្រដាប់ភេទ​របស់​ខ្ល្លួ​ន​។ ទឹក​អនាម័យ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​នៅលើ ទីផ្សារ​ជាហេតុ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកនាង​កញ្ញា​ពិបាក​ក