អាជ្ញាធរ​ឥណ្ឌា​ចាប់​បាន​ជន​សង្ស័យ​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ​កុមារី​តូចៗ​

បញ្ហា​រំលោព​ផ្លូវ​ភេទ​ជា​ក្រុម​លើ​កុមារ​តូចៗ​មិន​ទាន់​ដឹង​ក្ដី​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ New Delhi ប្រទេស​ឥណ្ឌា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ពិភាក្សា​តស៊ូ​មតិ​ឡើង​វិញ​អំពី​​សុវត្ថិភាព​នៃ​ក្រុង​នេះ​សម្រាប់​ស្ដ្រីភេទ។