លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ជួបទូតជប៉ុន និងអង្គការ JICA និយាយរឿង គម្រោងការពារទឹកជំនន់ ជំហានទី៣

ភ្នំពេញ : នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួបជួប ទូតជប៉ុន និងអង្គការ JICA នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ។

ក្នុងកិច្ចជំនួបនោះ សមភាគីជប៉ុន បានស្នើសុំការគាំទ្រ ពីសាលារាជធានីបន្តទៀត ដើម្បីបញ្ចប់ គម្រោងការពារទឹក ជំនន់ រាជធានីភ្នំពេញ ជំហានទី៣ ។

ក្នុងកិច្ចជំនួបនេះ សមភាគីជប៉ុន រួមមានអគ្គរាជទូតជប៉ុន និងតំណាងអង្គការ JICA ។ ដោយឡែកសមភាគីកម្ពុជា រួមមានលោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងលោក សាំ ពិសិដ្ឋ នាយកមន្ទីរសាធារណការ រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រមទាំងមន្ត្រី ពាក់ព័ន្ឋជាច្រើនរូបទៀត ៕

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ជួបទូតជប៉ុន និងអង្គការ JICA និយាយរឿង គម្រោងការពារទឹកជំនន់ ជំហានទី៣

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ជួបទូតជប៉ុន និងអង្គការ JICA និយាយរឿង គម្រោងការពារទឹកជំនន់ ជំហានទី៣