រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​លើក​ទី​៥ នៅ​ព្រឹក​ស្អែក

រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​លើក​ទី​៥ នៅ​ព្រឹក​ស្អែក