៤​ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ទិវា​សន្តិ​ភាព​២៣​តុលា ឈាន​មក​ដល់ ​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹក​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ចរចា

៤​ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ទិវា​សន្តិ​ភាព​២៣​តុលា ឈាន​មក​ដល់ ​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹក​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ចរចា