រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បាននិងកំពុងបើកសម័យ ប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន៦ ។

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ របស់រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងែ នេះមាន កូរ៉ុម ១១០ ក្នុងនោះសមាជិក សភា មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានចំនួន ៦៤រូប និង មកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន ៤៦រូប៕

រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន

រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន

រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន

រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន

រដ្ឋសភាបើក សម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន