ការលក់​ភាគហ៊ុន​២០​ភាគរយ​របស់កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ

កំពង់ផែ ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ទទួលបាន​ការ​អនុ​ញ្ញា​ត្ត​ពី​រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ឲ្យ​លក់ ភាគហ៊ុន​២០​ភាគរយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​នេះ​តទៅ​។ ហើយ​តាម​គម្រោង​នៅ​ពីរ​ឆ្នាំ​បន្ត​ខាងមុខ​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​លក់​ភាគហ៊ុន​១០ ភាគរយ​បន្ថែមទៀត​។ ការប្រកាស​នេះ​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​កម្ម​សិទ្ធ លើកដំបូង​និង​ជា​ស