លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា-វៀតណាម លើក​ទី​១៤ នៅ​ទី​ក្រុង​ហូជីមិញ

លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា-វៀតណាម លើក​ទី​១៤ នៅ​ទី​ក្រុង​ហូជីមិញ