«ជំហានលើវេហា ឬ The Walk» ជារឿងពិត របស់បុរសជន ជាតិបារាំង ព្យាយាមធ្វើឲ្យសុបិន ក្លាយជាការពិត

ភ្នំពេញ៖ មានមនុស្ស រហូតដល់ ១២នាក់ ដែលឡើងទៅភពព្រះចន្ទ ប៉ុន្តែបុរសជនជាតិ បារាំងម្នាក់នេះវិញ ចង់ឲ្យសុបិនរបស់គាត់ ក្លាយជាការពិត ដោយដើរលើខ្សែពួរឆ្លង ពីអគារដែលខ្ពស់ជាងគេ នៅទីក្រុង New York។
New York។

រឿងពិតរបស់បុរសម្នាក់នេះ ត្រូវបាន អ្នកដឹកនាំរឿងលោក Robert Zemeckis យកមកថតជាខ្សែភាពយន្ត។  

លោក Robert Zemeckis ធ្លាប់បានដឹកនាំរឿង Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express and Flight, ជាថ្មីម្តងទៀតគាត់បានប្រើប្រាស់វិធីរំជើបរំជួលដើម្បីផ្តល់ឲ្យនូវអារម្មណ៏របស់តូអង្គតាមរយៈ សាច់រឿង។

តើបុរសក្លាហានម្នាក់នេះអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់គាត់បានដែល ឬទេ? កុំភ្លេចមកទស្សនារឿង «ជំហានលើវេហា  ឬ The Walk » ទាំងអស់គ្នា!

ទស្សនា Trailer នៅទីនេះ

«ជំហានលើវេហា  ឬ The Walk» ជារឿងពិត របស់បុរសជន ជាតិបារាំង ព្យាយាមធ្វើឲ្យសុបិន ក្លាយជាការពិត

«ជំហានលើវេហា  ឬ The Walk» ជារឿងពិត របស់បុរសជន ជាតិបារាំង ព្យាយាមធ្វើឲ្យសុបិន ក្លាយជាការពិត

«ជំហានលើវេហា  ឬ The Walk» ជារឿងពិត របស់បុរសជន ជាតិបារាំង ព្យាយាមធ្វើឲ្យសុបិន ក្លាយជាការពិត

«ជំហានលើវេហា  ឬ The Walk» ជារឿងពិត របស់បុរសជន ជាតិបារាំង ព្យាយាមធ្វើឲ្យសុបិន ក្លាយជាការពិត