លោក ​Justin Trudeau ​ជាប់ឆ្នោត​ជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​វ័យក្មេង​បំផុត​របស់​កាណាដា

លោក​ស្ទីវិន ហារភ័រ (Stephen Harper) ប្រមុខដឹកនាំ​គណបក្ស​អភិរក្ស​និយម ដែល​កាន់តំណែង​ជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​កាណាដា​អស់រយៈពេល​ជិត​១០ឆ្នាំមកហើយ​នោះ បាន​ទទួល​បរាជ័យ​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ជាតិ កាលពីថ្ងៃ​ចន្ទ ហើយ​អ្នក​ដែល​បាន​ជាប់ឆ្នោត​ឡើង​​ត្រូវ​ឡើង​មក​កាន់​តំណែង​ជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ថ្មី គឺ​លោក Justin Trudeau មេដឹកនាំ​គណបក្ស​សេរីនិយម ដែល​ជា​បក្ស​ប្រឆាំង។ ក្នុងវ័យ ៤៣ឆ្នាំ លោក Justin Trudeau នឹង​ត្រូវ​ក្លាយ​ជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ក្មេងបង្អស់​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​របស់​កាណាដា។