ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​

ប្រទេស​ថៃ​ក្រោម​គម្រោង​ព្រះរាជ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រកម្ពុជា​លើ​វិស័យ​អប់រំ​របស់​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ ក្សត្រីយ៍ ​សិរិនថន ​បាន​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​សិស្ស​និស្សិត​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់ ​ឆ្នាំ២០១៦ ​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ និងថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​។ នេះបើ​តាម​ សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​អប់រំ ​យុវជន​ និងកីឡានា​ពេល​ថ្មីៗនេះ។​
ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​
តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ដដែល​បាន​ឲ្យដឹងថា​ អាហារ​រូបករណ៍​ចំនួន​២១៩កន្លែង​ត្រូវ​បែង​ចែក​ជាពីរ​ ពោល​គឺចំនួន​៧៤​កន្លែង​ផ្តល់​ជូនតែ​ចំពោះ​សិស្ស​មកពី​វិទ្យាល័យ​កំពង់​ឈើទាល ​សិស្សិតមក​ពីខេត្ត ​រតនគិរី​ និងខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី។​ រីឯ​ចំនួន​១៤៥​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​បេក្ខ​ជន​ទូទៅ៕​សូម​អាន​សេចក្តី​ប្រកាស៖ ​
ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​

ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​ថៃ​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ដល់​កម្ពុជា​ចំនួន​២១៩កន្លែង​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​