រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​លុបចោល​ពន្ធ​ផ្លូវ​ចំពោះ​ម៉ូតូ និង​ត្រីចក្រយានយន្ត​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​បើ​យោងតាម​ខ្លឹមសារ ក្នុង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​បង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាល​នឹង​លុបចោល​ការយកពន្ធ​ផ្លូវ​ចំពោះ​ម៉ូតូ និង​ត្រីចក្រយានយន្ត ។ ការសម្រេច​ដាក់ចេញ​នូវ​វិធានការ​ថ្មី​នេះ គឺ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន​ប្រាក់ចំណូល​ទាប ទៅលើ​ការបង់ពន្ធ ជាប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើ​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​៕សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​លុបចោល​ពន្ធ​ផ្លូវ​ចំពោះ​ម៉ូតូ និង​ត្រីចក្រយានយន្ត​
រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​លុបចោល​ពន្ធ​ផ្លូវ​ចំពោះ​ម៉ូតូ និង​ត្រីចក្រយានយន្ត​