ថវិកាជាតិ​ជាង៤ពាន់លានដុល្លារ​ នឹងត្រូវចំណាយ​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​ យោងតាមសេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញាវត្ថុសម្រាប់​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ ​ហើយដែលគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​បានអនុម័តនាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ​តុលា ២០១៥នេះ បានបង្ហាញថា ​នៅឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ ​រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវ​ចំណាយថវិកាជាតិ​ជាង៤ពាន់​លានដុល្លារអាមេរិក ។

ថវិកាជាតិដែល​ត្រូវចំណាយទៅលើក្រសួង-ស្ថាប័នជាតិ​ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ខាងលើនេះ ​បើប្រៀបធៀបទៅ​នឹងឆ្នាំ២០១៥​កើនឡើង១៦,១% ​ស្មើនឹង​២១,៣១%​នៃ​ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប​ (ផ.ស.ស) ។

ព័ត៌មានលម្អិតនឹង​មានផ្សាយជូននៅ​លើសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាព ៕