​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

ក្រុម​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ (ទ័ព) ​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​វេស្ទើន ដោយ​លទ្ធផល​៣-២ ​នៅ​កីឡដ្ឋាន​វេស្ទើន ស្រប​ពេល​ដែល​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​វិញ ក្រុម​បៀលប្រាយ​ឈ្នះ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​ដោយ​លទ្ធផល ៧-៣​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​លីក​បាល់ទាត់​កំពូល​​កម្ពុជា​សប្តាហ៍​ទី​២២​ដែល​ជា​សប្តាហ៍​បញ្ចប់​ប្រកួត​សន្សំពិន្ទុ៕

 

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

 

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

 

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

 

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

 

​ការពារ​ជាតិ​ឈ្នះ​វេស្ទើន​៣-២ ស្រប​ពេល​​បៀលប្រាយ​​លត់​អាស៊ីអឺរ៉ុប ៧-៣

​អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ