មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPad [Download]

មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPad [Download]

ជារៀងរាល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ថ្មី គេហទំព័រយើងខ្ញុំតែងតែពាំនាំនូវ Link សំរាប់ Download File ទាំងនោះ មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ជាក់ស្តែងកាលពីយប់មុិញ Apple ក៏ទើបតែបញ្ចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.1 កំណែផ្លូវការ ដាក់ឱ្យប្រើ​ប្រាស់ជាសាធារណៈ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ iPad អាចទាញយក File អាប់ដែតទាំងនោះ តាមរយៈ Link ខាងក្រោម។