ក្រ​សួង​អប់រំ យុវ​ជន និង​កីឡា បានប្រ​កាស​រួម​ស្ដី​ពី​ការ​កំ​ណត់​ចំ​នួន​និ​ស្សិត​មាន​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិ​ក្សា​ទុ​តិ​យ​ភូមិ​ឱ្យ​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​មូល​ដ្ឋាន ឬ​ឆ្នាំ​ទី​១ នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិ​ស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​២០១៥​-​២០១៦

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានធ្វើការប្រ​កាស​រួម​ស្ដី​ពី​ការ​កំ​ណត់​ចំ​នួន​និ​ស្សិត​ មាន​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិ​ក្សា​ទុ​តិ​យ​ភូមិ​ឱ្យ​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិ​ ក្សា​មូល​ដ្ឋាន ឬ​ឆ្នាំ​ទី​១ នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិ​ស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​២០១៥​-​២០១៦ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

  • ក្រ​សួង​អប់រំ យុវ​ជន និង​កីឡា បានប្រ​កាស​រួម​ស្ដី​ពី​ការ​កំ​ណត់​ចំ​នួន​និ​ស្សិត​មាន​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិ​ក្សា​ទុ​តិ​យ​ភូមិ​ឱ្យ​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​មូល​ដ្ឋាន ឬ​ឆ្នាំ​ទី​១ នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិ​ស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិ​ក្សា​២០១៥​-​២០១៦已关闭评论
  • 208 views
  • Hide Sidebar
    A+