វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំៈ នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលារ ឆ្នាំ២០១៥ មានបើកវេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលាស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ប្រធានបទចំនួន៦ ដែលត្រូវបានពិភាក្សា ពិគ្រោះយោបល់ និងរកដំណោះស្រាយ គឺ ៖ ១-ករណីទំនាស់ដីធ្លី រវាងប្រជាពលរដ្ឋ ឃំុចំណាលើ និង ប្រជាពលរដ្ឋ ឃំុចំណាក្រោម, ២-ករណី លើសំណើសុំផ្លូវលំអន្តរឃំុ ១៥គីឡូម៉ែត្រ, ៣-សំណើសុំសាលារៀនមួយខ្នង នៅឃំុរុងរឿង ,៤-បទល្មើសនេសាទ ,៥-បញ្ហាបរិស្ថាន និង ទី៦-ការទុកដាក់កាកសំណល់ និងការសាងសង់ផ្សារស្ទោង និងឧបសគ្គមួយចំនួនផ្សេងៗទៀត ។

បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ និងបកស្រាយដោយជំនាញវិស័យនិមួយៗរួចហើយ ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏សប្បាយចិត្ត ហើយទទួល យកការបកស្រាយ ដ៏សមហេតុផល ហើយបានលើកឡើងបន្ថែម ២៩ករណីទៀតសំរាប់ជូនអង្គពិធីដោះស្រាយ៕

វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

វេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅសាលា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ