មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ

បូកគោ-កំពត៖ នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ រមណីយដ្ឋាន​ឋានសួគ៌​បូកគោ ដោយមាន​ការសហការ​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា (NOCC) បានរៀបចំ​ការប្រកួត​ប្រណាំង​កង់​នៅក្នុង​បរិវេណ​ភ្នំ​បូកគោ ខេត្តកំពត។ លោក កាំ​ង សុធា មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​របស់ NOCC បាន​ឲ្យ​ដឹងថា អ្នកចូលរួម​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ១៥០នាក់​ដោយ​ភាគច្រើន​ជា​បុរស។

ការប្រកួត​ត្រូវបាន​បែង​ចែកជា៥ពូ​លផ្សេងៗគ្នា (A-៥១គីឡូម៉ែត្រ, B-៣៤គីឡូម៉ែត្រ, C-៣៤គីឡូម៉ែត្រ​សម្រាប់​វ័យចាស់ និង​នារី, D-១៧គីឡូម៉ែត្រ, E-១៧គីឡូម៉ែត្រ​សម្រាប់​នារី, F-១០គីឡូម៉ែត្រ​សម្រាប់​វ័យក្មេង) ។ ពូ​ល A ប្រព្រឹត្តទៅ​ចំនួន៣ជុំ ពូ​ល B, C ២ជុំ ពូ​ល D, E និង​F ១ជុំ ។

ការប្រកួត​ត្រូវបាន​ពន្យា​ពេល​មួយ​ម៉ោង​ដោយសារតែ​ភ្ញៀ​ង​ធ្លាក់។ សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ដូចតទៅ៖

មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ

មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ
មនុស្ស​ប្រមាណ១៥០នាក់​ចូលរួម​ប្រណាំង​កង់​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​