ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ


ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

ជំនួប​រវាង​ក្រុម​ខ្លាំង​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​លីក​កំពូល​កម្ពុជា​កាល​ពី​ម្សិលមិញ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កក្រើក​កីឡដ្ឋាន​កងយោធពល​ខេមរភូមិន្ទ(ស្តាត​ចាស់) ដោយសារ​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​ដ៏​ច្រើន​លើស​លប់​ចូល​រួម​ទស្សនា។ ទាំង​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ក្រុម​​បឹង​កេត​អង្គរ និង​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ក្រុម​ភ្នំពេញ​ក្រោន​សុទ្ធតែ​បាន​បង្ហាញ​ទឹក​មុខ​រីករាយ ជាមួយ​ការ​ហោក​កញ្ឆៀវ​គ្រប់​វិនាទី​នៃ​ការ​ប្រកួត បើ​ទោះ​បី​លទ្ធផល​មាន​ចាញ់​មាន​ឈ្នះ​ក្ដី។

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​ជំនួប​បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន​ម្សិលមិញ

 

អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល