កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​មធ្យម​ក្នុង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តា​លជំនាញ​បន្ថែម​

នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៥​ ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​អាស៊ាន ​ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​បោះ​ជំហ៊ាន​យឺត​យ៉ាវ​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នេះ ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ជា​ច្រើន​ ដែល​ត្រូវ​ដោះស្រាយ។​ ក៏​ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​មើល​ឃើញ​ថា ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​វេលា​កំរិត​មធ្យម​បន្ថែ​មទៀត​លើ ​ការ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​និង​គុណភាព​ការងារ​ ខណៈ​ដែល​ជំហ៊ាន​ដំបូង​ ប្រទេស​មួយ​នេះ​ត្រូវ​ប្រឹងប្រែង​រត់​តាម​គេ​ជា​មុន​សិន ​មុន​សមាហរណ​កម្ម​អាស៊ាន​ទាំង​ស្រុង​ឬ​គ្រ​ប់ផ្នែ​កឈាន​ចូល​មក​ដល់។​​