ប្រទេសអូស្រ្តាលីផ្តល់ចំនួនទឹកលុយសរុបសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកតាំងទីលំនៅថ្មីកើនឡើងទៅដល់ចំនួន $ 55 លានដុល្លារ – សូធី

រាជធានីRefugee-from-Australia-CEN-1-040615ភ្នំពេញ៖ យោងតាមទីភ្នាក់ងាសារព៌ត័ ABCអូស្រ្តាលីដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី

២៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥បានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនចំនួនពីរនាក់បន្ថែមទៀតដែលគ្រោងនឹងសុំសិទ្ធិមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលនាខាងមុខនេះវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្រ្តាលីដែលធ្វើឱ្យចំនួនទឹកលុយសរុបនៃមនុស្សដែលមកតាំងទីលំនៅថ្មីនេះកើនឡើងទៅដល់ចំនួន $ 55 លានដុល្លារអាមេរិក៕