បាល់​ទាត់បារាំងឡឺ​សំផ្ចូណា និងD2 សម្រាប់​រាត្រីថ្ងៃសុក្រ​មាន9ប្រកួត ក្រុម Tours, Caen, Laval, Nimes, Auxerre ជាជម្រើស​ល្អ

ការ​​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​​បារាំង​ឡឺសំផ្ចូ​ណា​ និង​ D2 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​មាន​ 9 ប្រកួត​ ។​ ក្រុម​ Tours ,Caen ,Laval​ ,Nimes និង​ Auxerre សង្ឃឹម​រក​បាន​ 3 ពិន្ទុ​ថ្ងៃ​នេះ​ ។​

បារាំង​ឡឺសំផ្ចូណា​
Montpellier (13) V Marseille (6)
Montpellier 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 4-9-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 13 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Nantes 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Valenciennes 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Guingamp 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Marseille 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 5-7-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ​។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Rennes 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Sochaux 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Ajaccio 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Montpellier ឈ្នះ​ 4 Marseille ឈ្នះ​ 6 ។​

ជួប​គ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-12 Marseille 1-3 Montpellier
08-12 Montpellier 0-1 Marseille
01-13 Marseille 3-2 Montpellier
11-13 Marseille 2-0 Montpellier

ទស្សនៈ​ WDW: Marseille ឈ្នះ​ 1-0
​PD: ស្មើ​ 1-1
បារាំង​ D2
Angers (5) V Le Havre (10)
Angers 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 6-7-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 13 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Moulins 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Metz 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​ Arles 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ។​
Le Havre 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-8-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់​ដែរ​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ស្មើ​ Laval 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Brest 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Bastia 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Angers ឈ្នះ​ 3 Le Havre ឈ្នះ​ 5 ស្មើ​ 2 ។​
ជួប​គ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-12 Le Havre 3-0 Angers
09-12 Angers 3-1 Le Havre
02-13 Le Havre 2-1 Angers
11-13 Le Havre 1-2 Angers

ទស្សនៈ​ WDW: Le Havre ឈ្នះ​ 1-0
​PD: ស្មើ​ 2-2
Auxerre (15) V Clermont (12)
Auxerre 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 7-6-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 22 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 11 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Creteil 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Troyes 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Tours 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Clermont 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 2-6-7​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 11 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Nancy 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Lens 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Chateauro ux 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​  5 ប្រកួត​គឺ​៖
07-09 Clermont 1-0 Auxerre
07-12 Auxerre 4-0 Clermont
02-12 Clermont 1-2 Auxerre
05-13 Auxerre 1-1 Clermont
11-13 Clermont 1-1 Auxerre

ទស្សនៈ​ WDW: Auxerre ឈ្នះ 1-0
PD: Clermont ឈ្នះ​ 1-0
Brest (13) V Arles (11)
Brest 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 6-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 12 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Metz 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Le Havre 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Troyes 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Arles 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 1-6-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 7 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 17 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ស្មើ​ Istres 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Dijon 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Angers 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​  5 ប្រកួត​គឺ​៖
08-09 Arles 3-2 Brest
02-10 Brest 3-1 Arles
10-10 Brest 0-0 Arles
02-11 Arles 1-1 Brest
11-13 Arles 1-0 Brest

ទស្សនៈ​ WDW: Brest ឈ្នះ​ 1-0
​PD: Brest ឈ្នះ​ 2-0
Bastia (20) V Nimes (19)
Bastia 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 2-6-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 12 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 24 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Tours 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Creteil 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែចាញ់​ Le Havre 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Nimes 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 2-4-8​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 14 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 22 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ស្មើ​ Lens 3-3 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Chateauroux 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Nancy 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​  1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-13 Nimes 0-1 Bastia

ទស្សនៈ​ WDW: ស្មើ​ 1-1
​PD: Nimes ឈ្នះ​ 1-0
Chateauroux (14) V Nancy (6)
Chateauroux 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 9-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 26 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 15 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Caen 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Nimes 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Clermont 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Nancy 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 5-6-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Clermont 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Caen 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Nimes 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Nancy ឈ្នះ​ 4 Chateauroux ឈ្នះ​ 1 ស្មើ​ 5 ។

ជួប​គ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​៖
01-04 Nancy 2-0 Chateauroux
08-04 Chateauroux 0-0 Nancy
01-05 Nancy 1-1 Chateauroux
11-13 Nancy 2-0 Chateauroux
ទស្សនៈ​ WDW: ស្មើ​ 1-1
                PD: ស្មើ​ 1-1
Istrest (17) V Caen (4)
Istrest 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 7-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Arles 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Niort 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​ Metz 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Caen 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-4-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ស្មើ​ Chateauroux 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Nancy 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Lens 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Istres ឈ្នះ​ 2 Caen ឈ្នះ​ 6 ស្មើ​ 2 ។

ជួប​គ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​៖
05-10 Caen 1-1 Istres
10-12 Istres 0-4 Caen
03-13 Caen 1-0 Istres
11-13 Caen 4-0 Istres

ទស្សនៈ​ WDW: Caen ឈ្នះ​ 1-0
​PD: Caen ឈ្នះ​ 2-1
Laval (18) V Troyes (8)
Laval 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 6-5-4 ​ស៊ុត​បាល់​បាន​ 27 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​​ 19 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Le Havre 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Tours 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​ Creteil 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Troyes 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 2-5-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 14 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Dijon 2-0 ក្នុងផ្ទះ​ស្មើ​ Auxerre 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​Brest 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Laval ឈ្នះ​ 4 Troyes ឈ្នះ​ 2 ស្មើ​ 4 ។

ជួប​គ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-11 Troyes 3-2 Laval
08-11 Laval 0-0 Troyes
01-12 Troyes 3-0 Laval
11-13 Troyes 0-1 Laval

ទស្សនៈ​ WDW: Laval ឈ្នះ​ 2-0
​PD: Laval ឈ្នះ​ 2-1
Tours (7) V Creteil (16)
Tours 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 9-5-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 32 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Bastia 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Laval 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Auxerre 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Creteil 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 2-7-6​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 31 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Auxerre 2-0  ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Bastia 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែឈ្នះ​ Laval 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​  6 ប្រកួត​គឺ​៖
08-06 Tours 1-1 Creteil
12-06 Creteil 4-3 Tours
08-07 Tours 2-1 Creteil
01-08 Creteil 0-1 Tours
07-13 Tours 1-1 Creteil
11-13 Creteil 2-1 Tours

ទស្សនៈ​ WDW: Tours ឈ្នះ​ 3-1
​PD: ស្មើ​ 2-2

  • បាល់​ទាត់បារាំងឡឺ​សំផ្ចូណា និងD2 សម្រាប់​រាត្រីថ្ងៃសុក្រ​មាន9ប្រកួត ក្រុម Tours, Caen, Laval, Nimes, Auxerre ជាជម្រើស​ល្អ已关闭评论
  • 336 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/25  Category:ក្នុងស្រុក