បាល់​ទាត់អង់គ្លេស​ប្រឺមីញេលីកជុំទី35សម្រាប់​ចុងសបា្តហ៍មាន​9ប្រកួត ក្រុមហង្សក្រហម Liverpool នឹងយកឈ្នះ កូនចាប Norwich ខណៈ Chelsea មិនពិបាកយកឈ្នះក្រុមបាតតារាង Sunderland

ការ​ប្រកួ​ត​បាល់​ទាត់​​អង់​គ្លេស​ប្រឺ​​មីញេ​លីក​​ជុំ​ទី 35 សម្រាប់​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​​មាន​ 9 ប្រកួត ។​ ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម​ Liverpool នឹង​យក​ឈ្នះ​កូន​ចាប Norwich ដើម្បី​បន្ត​តំណែង​កំពូល​តារាង ខណៈ​ក្រុម Chelsea អត់​ពិបាក​ឈ្នះ​ក្រុម​បាត​តារាង​ Sunderland ។​

ថ្ងៃ​សៅរ៍​
Tottenham (6) V Fulham (18)
Tottenham 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 9-3-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 22 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Liverpool 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Sunderland 5-1 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ West Brom 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Fulham 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-2-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 14 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 40 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Everton 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Aston Villa 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Norwich 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត​ Fulham ឈ្នះ 2 Tottenham ឈ្នះ​ 7 ស្មើ 1 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-12 Tottenham 2-0 Fulham
12-12 Fulham 0-3 Tottenham
03-13 Tottenham 0-1 Fulham
12-13 Fulham 1-2 Tottenham

ទស្សនៈ​ WDW: Tottenham ឈ្នះ​ 2-0
ទស្សនៈ​ PD: Tottenham ឈ្នះ​ 2-0
Aston Villa (14) V Southampton (8)
Aston Villa 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-2-10 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 19 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 28 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Man Utd 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Fulham 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Crystal 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Southampton 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-4-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 21 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Newcastle 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Man City 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​​ចាញ់ Cardiff 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Aston Villa ឈ្នះ 6 Southanpton ឈ្នះ​ 2 ស្មើ 2 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-05 Southanpton 2-3 Aston Villa
09-12 Southanpton 4-1 Aston Villa
01-13 Aston Villa 0-1 Southanpton
12-13 Southanpton 2-3 Aston Villa

ទស្សនៈ​ WDW: Southanpton ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: ស្មើ​ 1-1
Cardiff (19) V Stoke (10)
Cardiff 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-4-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 32 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ West Brom 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Crystal 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Southanpton 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Stoke 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-4-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 33 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Hull 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Chelsea 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Newcastle 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Stoke ឈ្នះ 3 Cardiff ឈ្នះ​ 4 ស្មើ 3 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-08 Stoke 2-1 Cardiff
01-11 Stoke 1-1 Cardiff
01-11 Cardiff 0-2 Stoke
12-13 Stoke 0-0 Cardiff

ទស្សនៈ​ WDW: Stoke ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: Stoke ឈ្នះ 1-0
Newcastle (9) V Swansea (15)
Newcastle 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-3-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 19 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 26 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Southampton 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់​ Man Utd 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Stoke 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Swansea 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-4-10 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 26 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Norwich 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Hull 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Chelsea 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  7 ប្រកួត​គឺ​៖
11-09 Newcastle 3-0 Swansea
02-10 Swansea 1-1 Newcastle
12-11 Newcastle 0-0 Swansea
04-12 Swansea 0-2 Newcastle
11-12 Newcastle 1-2 Swansea
12-13 Swansea 1-0 Newcastle
12-13 Swansea 3-0 Newcastle

ទស្សនៈ​ WDW: Swansea ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: ស្មើ 1-1
West Ham (12) V Crystal (11)
West Ham 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-3-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 25 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Sunderland 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Liverpool 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Arsenal 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Crystal 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-2-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 12 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Cardiff 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Aston Villa 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Everton 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត​ West Ham ឈ្នះ 5 Crystal ឈ្នះ 2 ស្មើ 3 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-04 Crystal 1-0 West Ham
10-11 Crystal 2-2 West Ham
02-12 West Ham 0-0 Crystal
12-13 Crystal 1-0 West Ham

ទស្សនៈ​ WDW: Crystal ឈ្នះ​ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: West Ham ឈ្នះ​ 1-0
Chelsea (2) V Sunderland (20)
Chelsea 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 15-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 42 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 9 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Stoke 3-0 ឈ្នះ Paris SG 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Swansea 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Sunderland 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-5-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 32 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Tottenham 5-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Everton 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Man City 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត​ Chelsea ឈ្នះ 8 Sunderland ឈ្នះ 2 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Sunderland 1-3 Chelsea
04-13 Chelsea 2-1 Sunderland
12-13 Sunderland 3-4 Chelsea
12-13 Sunderland 2-1 Chelsea

ទស្សនៈ​ WDW: Chelsea ឈ្នះ​ 3-0
ទស្សនៈ​ PD: Chelsea ឈ្នះ​ 3-0
ថ្ងៃ​អាទិត្យ​
Norwich (17) V Liverpool (1)
Norwich 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-6-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 13 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Swansea 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ West Brom 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Fulham 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Liverpool 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 9-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 42 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 27 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Tottenham 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ West Ham 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Man City 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត Norwich ឈ្នះ 1 Liverpool ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-12 Norwich 0-3 Liverpool
09-12 Norwich 2-5 Liverpool
01-13 Liverpool 5-0 Norwich
12-13 Liverpool 5-1 Norwich

ទស្សនៈ​ WDW: Liverpool ឈ្នះ​ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: Liverpool ឈ្នះ​ 3-0
Hull (13) V Arsenal (4)
Hull 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Stoke 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Swansea 1-0 និង​ឈ្នះ​ Sheff Utd 5-3 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
Arsenal 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 9-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 27 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 30 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Everton 3-0 ស្មើ Wigan 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ West Ham 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  5 ប្រកួត​គឺ​៖
01-09 Hull 1-3 Arsenal
03-09 Arsenal 2-1 Hull
12-09 Arsenal 3-0 Hull
03-10 Hull 1-2 Arsenal
12-13 Arsenal 2-0 Hull

ទស្សនៈ​ WDW: Arsenal ឈ្នះ​ 1-0
ទស្សនៈ​ PD: Arsenal ឈ្នះ​ 1-0
Everton (5) V Man Utd (7)
Everton 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 12-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 34 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Arsenal 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Sunderland 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Crystal 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Man Utd 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 10-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 34 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Bayern 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Newcastle 4-0 តែ​ចាញ់ Bayern 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Everton ឈ្នះ 3 Man Utd ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-02 Man Utd 4-4 Everton
08-12 Everton 1-0 Man Utd
02-13 Man Utd 2-0 Everton
12-13 Man Utd 0-1 Everton

ទស្សនៈ​ WDW: ស្មើ​ 2-2
ទស្សនៈ​ PD: ស្មើ​ 2-2