បាល់ទាត់​អេស្ប៉ាញព្រីមេរ៉ាលី​ហ្គាជុំទី34 សម្រាប់ចុងសបា្តហ៍​មាន9ប្រកួត ក្រុម Barcelona នឹងយក​ឈ្នះBilbaoស្តារកិត្តយសឡើង វិញខណៈ Sociedad និង Villarreal ត្រូវការឈ្នះគូ​ប្រកួតប្រជែងគ្នា​យកកៅអីលេង​យូហ្វា​ខាប់

ការ​​ប្រកួត​បាល់​​ទាត់​អេស្ប៉ាញ​ព្រី​មេរ៉ាលីហ្គា​​ជុំ​ទី​ 35 សម្រាប់​​ចុង​សប្ដាហ៍​​នេះ​មាន​ 7 ប្រកួត​ ។​ ក្រុម​ Barcelona ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ​ Bilbao ដើម្បី​ស្ដារ​កិត្ដិយសឡើង​វិញ​ ខណៈ​ Sociedad ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ​ដើម្បី​ប្រជែង​យក​កៅ​អី​ទៅ​លេង​យូ​ហ្វា​ខាប់​ ។

ថ្ងៃ​សៅរ៍​
Osasuna (16) V Valencia (8)
Osasuna 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 5-4-7​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Sociedad 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Almeria 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Valladolid 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Valencia 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 3-5-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 13 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 24 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ស្មើ​ Valladolid 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Basel 5-0 ន​ិង​ឈ្នះ​ Elche 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Osasuna ឈ្នះ​ 1 Valencia ឈ្នះ​ 7 ស្មើ​ 2 ។​

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Osasuna 0-2 Valencia
01-13 Valencia 2-1 Osasuna
05-13 Valencia 4-0 Osasuna
12-13 Valencia 3-0 Osasuna

ទស្សនៈ​ WDW: Valencia ឈ្នះ​ 1-0
​PD: Valencia ឈ្នះ​ 1-0
Levante (10) V Getafe (18)
Levante 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 5-5-6​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Granada 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Bilbao 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Villarreal 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Getafe 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-1-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 11 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 27 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Valencia
3-1 ចាញ់​ Elche 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Atletico 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Levante ឈ្នះ​ 3 Getafe ឈ្នះ​ 5 ស្មើ​ 2។​

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-12 Levante 1-2 Getafe
10-12 Getafe 0-1 Levante
03-13 Levante 0-0 Getafe
11-13 Getafe 1-0 Levante

ទស្សនៈ​ WDW: Levante ឈ្នះ​ 1-0
​PD: ស្មើ​ 1-1
Sociedad (7) V Espanyol (9)
Sociedad 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 10-3-3​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 34 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 15 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Osasuna 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Real M 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Celta 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Espanyol 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-4-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Barcelona 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Sevilla 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Vallecano 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Sociedad ឈ្នះ​ 2 Espanyol ឈ្នះ​ 4 ស្មើ​ 4 ។​

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-12 Espanyol 2-2 Sociedad
11-12 Sociedad 0-1 Espanyol
04-13 Espanyol 2-2 Sociedad
12-13 Espanyol 1-0 Sociedad

ទស្សនៈ​ WDW: Sociedad ឈ្នះ​ 2-0
​PD: ស្មើ​ 1-1
ថ្ងៃ​អាទិត្យ​
Almeria (19) V Celta (12)
Almeria 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 5-5-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 21 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 25 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Valladolid 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Osasuna 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Real M 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Celta 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 6-0-10​ ស៊ុត​បាល់​បាន​ 19 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 27 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Sevilla 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Vallecano 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Sociedad 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវ​ត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 7 ប្រកួត​គឺ​៖
08-04 Almeria 0-1 Celta
01-05 Celta 1-0 Almeria
09-11 Almeria 1-0 Celta
02-12 Celta 4-3 Almeria
11-12 Almeria 2-0 Celta
11-12 Celta 3-0 Almeria
12-13 Celta 3-1 Almeria

ទស្សនៈ​ WDW: ស្មើ​ 2-2
​PD: Celta ឈ្នះ​ 2-0
Vallecano (14) V Betis (20)
Vallecano 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 7-0-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 30 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Real M 5-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Celta 3-0 ក្នុងផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Espanyol 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Betis 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 1-4-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 13 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 39 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Malaga 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Barcelona 3-1​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Sevilla 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Vallecano ឈ្នះ​ 5 Betis ឈ្នះ​ 2 ស្មើ​ 3 ។​

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-12 Vallecano 3-0 Betis
08-12 Betis 1-2 Vallecano
01-13 Vallecano 3-0 Betis
12-13 Betis 2-2 Vallecano

ទស្សនៈ​ WDW: Vallecano ឈ្នះ​ 2-1
​PD: ស្មើ​ 0-0
Sevilla (5) V Granada (13)
Sevilla 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 9-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 33 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 20 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Espanyol 4-1​ ឈ្នះ​ Porto 4-1 ក្នុងផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Betis 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Granada 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-3-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 12 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Levante 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Malaga 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ​ Barcelona 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 5 ប្រកួត​គឺ​៖
11-11 Sevilla 1-2 Granada
03-12 Granada 0-2 Sevilla
08-12 Sevilla 1-1 Granada
01-13 Sevilla 3-0 Granada
12-13 Granada 1-2 Sevilla

ទស្សនៈ​ WDW: Sevilla ឈ្នះ​ 3-0
​PD: Sevilla ឈ្នះ​ 2-0
Barcelona (3) V Bilbao (4)
Barcelona 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 15-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 59 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 11 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Atletico 1-0 ចាញ់​ Granada 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Real M 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Bilbao 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 6-5-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​ចាញ់​ Atletico 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Levante 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Malaga 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្ដិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Barcelona ឈ្នះ​ 5 Bilbao ឈ្នះ​ 1 ស្មើ​ 4 ។​

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-12 Bilbao 0-3 Barcelona
12-12 Barcelona 5-1 Bilbao
04-13 Bilbao 2-2 Barcelona
12-13 Bilbao 1-0 Barcelona

ទស្សនៈ​ WDW: Barcelona ឈ្នះ​ 2-0
​PD: Barcelona ឈ្នះ​ 3-1

  • បាល់ទាត់​អេស្ប៉ាញព្រីមេរ៉ាលី​ហ្គាជុំទី34 សម្រាប់ចុងសបា្តហ៍​មាន9ប្រកួត ក្រុម Barcelona នឹងយក​ឈ្នះBilbaoស្តារកិត្តយសឡើង វិញខណៈ Sociedad និង Villarreal ត្រូវការឈ្នះគូ​ប្រកួតប្រជែងគ្នា​យកកៅអីលេង​យូហ្វា​ខាប់已关闭评论
  • 407 views
  • Hide Sidebar
    A+