បាល់ទាត់​ចម្រុះសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ​អង្គារ មាន8ប្រកួត ក្រុម Reading ត្រូវការឈ្នះ Middlesbrough ខណៈ Parndorf,Horn កំពុងប្រឹង​ត្រដរ​រស់

ការ​​ប្រកួត​បាល់​​ទាត់​ចម្រុះ​សម្រាប់​​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​​មាន​ 8 ប្រកួត ។​ ក្រុម Reading ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ Middlesbrough ដើម្បី​ដណ្តើម​យក​កៅអី​មួយ​លេង​វគ្គ​ Play Off ខណៈ​ Parndorf និង​ Horn កំពុង​ប្រឹង​ត្រដរ​រស់ ។​

អង់​គ្លេស​ឆេម​ពាន​សុីប​
Reading (7) V Middlesbrough (13)
Reading 21 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-9-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 34 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Bournemouth 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Leicester 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់​ Wigan 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Middlesbrough 21 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-7-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 27 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Birmingham 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Burnley 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Millwall 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត Reading ឈ្នះ 3 Middlesbrough ឈ្នះ​ 4 ស្មើ​ 3 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-11 Reading 5-2 Middlesbrough
10-11 Reading 0-0 Middlesbrough
02-12 Middlesbrough 0-2 Reading
12-13 Middlesbrough 3-0 Reading

Bolton (14) V Leicester (1)
Bolton 21 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-10-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 27 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 20 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Doncaster 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Barnsley 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Charlton 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Leicester 21 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 12-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 34 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 21 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Brighton 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Reading 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ QPR 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Leicester ឈ្នះ 2 Bolton ឈ្នះ​ 3 ស្មើ​ 5 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-05 Bolton 2-1 Leicester
11-12 Bolton 0-0 Leicester
04-13 Leicester 3-2 Bolton
12-13 Leicester 5-3 Bolton

អូទ្រីស D1
Hartberg (6) V Horn (9)
Hartberg 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-3-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 22 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 26 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Vienna 2-1 ឈ្នះ Parndorf 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Liefering 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Horn 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 22 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 33 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Vienna 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Mattersburg 1-1 បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Amstetten 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  7 ប្រកួត​គឺ​៖
08-12 Hartberg 0-2 Horn
11-12 Horn 0-0 Hartberg
05-13 Hartberg 0-3 Horn
05-13 Horn 2-1 Hartberg
08-13 Hartberg 2-2 Horn
10-13 Horn 1-2 Hartberg
03-14 Horn 0-2 Hartberg

Vienna (10) V Altach (1)
Vienna 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 4-2-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 20 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Hartberg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Horn 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Parndorf 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Altach 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-6-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 26 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 17 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Mattersburg 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Liefering 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Kapfenberger 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត Vienna ឈ្នះ​ 3 Altach ឈ្នះ​ 6 ស្មើ 1 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-13 Altach 3-1 Vienna
07-13 Vienna 1-4 Altach
09-13 Altach 4-1 Vienna
03-14 Altach 2-2 Vienna

Lustenau (2) V Liefering (5)
Lustenau 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-5-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 14 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Parndorf 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Mattersburg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ St Polten 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
Liefering 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 27 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 20 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ St Polten 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Altach 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ Hartberg 2-2 ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  3 ប្រកួត​គឺ​៖
08-13 Lustenau 3-3 Liefering
11-13 Liefering 1-1 Lustenau
03-14 Liefering 2-4 Lustenau

St Polten (3) V Parndorf (8)
St Polten 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 8-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 28 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 13 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Kapfenberger 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ Lustenau 2-0 និង​ឈ្នះ Ried 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Parndorf 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-1-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 13 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Lustenau 1-0 ចាញ់ Hartberg 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Vienna 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  3 ប្រកួត​គឺ​៖
08-13 Parndorf 2-0 St Polten
10-13 St Polten 2-0 Parndorf
03-14 Parndorf 0-0 St Polten

ហ្វាំង​ឡង់​វេកូ​ស្លី​ហ្គា​
Helsinki (5) V Honka (8)
Helsinki 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ 2-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 5 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 4 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ KuPS 3-1 ឈ្នះ RoPS 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Lahti 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Honka 3 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ 1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 5 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 6 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ TPS 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ KuPS 3-0 ​និង​ចាញ់​ MYPA 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត Honka ឈ្នះ 4 Helsinki ឈ្នះ​ 5 ស្មើ 1 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-13 Honka 1-0 Helsinki
08-13 Helsinki 4-2 Honka
02-14 Honka 1-1 Helsinki
02-14 Helsinki 3-3 Honka

សុ៊យ​អែត​សុ៊ប​ពើរ​អេតាន​
Jonkopings (16) V Varnamo (3)
Jonkopings 2 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ 0-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 2 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 4 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Forward 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Sundsvall 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Angelholm 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Varnamo 2 ប្រកួត​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​គឺ 1-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 4 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 2 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Hudiksvall 2-0 ស្មើ GAIS 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​ Ostersunds 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  7 ប្រកួត​គឺ​៖
04-07 Varnamo 1-0 Jonkopings
05-11 Varnamo 2-4 Jonkopings
08-11 Jonkopings 3-2 Varnamo
06-12 Jonkopings 1-0 Varnamo
10-12 Varnamo 1-5 Jonkopings
05-13 Jonkopings 0-0 Varnamo
09-13 Varnamo 2-1 Jonkopings