បិទ​​ច្រក​​មួយ​​ផ្នែក​​នៃ​​ប្រាសាទ​​អង្គរ​​សម្រួល​​ដល់​​ការ​​ដឹក​​សំភារៈ​​យក​​ទៅ​​ជួស​​ជុល​​ប្រាសាទ​

អាជ្ញាធរ​អប្សរា​នឹង​បិទ​ច្រក​មួយ​ផ្នែក​នៃ​ប្រាសាទ​អង្គវត្ត​ រយៈ​ពេល​បួន​ថ្ងៃ​ដោយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​២៦​ដល់​២៩​តុលា​ដើម្បី​ដឹក​សំភារៈ​យក​ ទៅ​ជួស​ជុល​ប្រាសាទ។ ថេរវេលា​នៃ​ការ​ជួស​ជុលប្រាសាទ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទេ។ អាជ្ញាធរ​អប្សរា​បញ្ជាក់​ថា  អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ដឹក​សំភារៈ​នឹង​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ទស្សនា​របស់​ភ្ញៀវ​ ទេសចរ​នោះ​ទេ។