ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ភ្នំពេញ៖ ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ LookingTODAY តែងតែផ្តល់ជូននូវចំណីអារម្មណ៍ប្លែក ដើម្បីជាការកម្សាន្តផង និងជាល្បងប្រាជ្ញាផង ។

ល្បងប្រាជ្ញាចុងសប្តាហ៍នេះ ក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរ សូមផ្តល់ជូននូវការស្វែងរក ភាពសុខគ្នានៃរូបគំនូរពីរខាងក្រោម ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា លោកអ្នកពិតជា អាចស្វែងរក កន្លែងខុសគ្នានៃរូបទាំងពីរនេះបាន ៕

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា