គ.ជ.ប ត្រូវការ​កំណើន​ថវិកា​ជាង​៧០០%​សម្រាប់​ការងារ​របស់​ខ្លួន​ឆ្នាំ​២០១៦

ដើម្បី​បន្ដ​ការ​ងារ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប. ត្រូវការ​កំណើន​ថវិកា​ជាង​៧០០% សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​ត្រូវ​ការ​ជាង​២៨​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក។