ទស្សនា​រូបភាព​​ស្តីពី​​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ តុលា ២០១៥ នេះ

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ទស្សនា​រូបភាព​​ស្តីពី​​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ តុលា ២០១៥ នេះ