ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

មនុស្សភាគច្រើន តែងគិតថា ការរត់គឺជា លំហាត់ប្រាណមួយ ដែលផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងការសម្រកខ្លាញ់ ក្បាលពោះ ដោយវាអាច ដុតកម្លោច ជាតិកាឡូរី នៅក្នុងខ្លួន របស់អ្នកបាន។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាង ណាក៏ដោយ ក៏នៅមាន វិធីសាស្រ្ត នៃលំហាត់ប្រាណ ជាច្រើន បែបទៀត ដែលនឹង ជួយអោយ ខ្លាញ់ក្នុង ក្បាលពោះ របស់អ្នក ឆាប់ស្រក ជាងការរត់ ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាក្បួនមួយចំនួន ដែលនឹងជួយអោយ ខ្លាញ់ក្នុងក្បាលពោះ របស់អ្នក ឆាប់ស្រក៖

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Cross fit Exercise

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការជិះកង់ ដែលមាំ ពិបាកក្នុងការជិះ
 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណ Burpees

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Indoor Rowing

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Kettlebell Swing

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Battling Ropes

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Jump Squats

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែប Jumping Rope

ចង់​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ​ឆាប់ គួរ​ធ្វើ​តាម​លំហាត់​ប្រាណ​ទាំងនេះ!

សរុបមកវិញ បើសិនជា លោកអ្នក អាចហាត់ ទៅតាមក្បួន ដែលបានបង្ហាញ ខាងលើនេះ បានច្រើនដងនោះ លទ្ធផលល្អ នឹងខិតកាន់ តែឆាប់ៗ ផងដែរ។ ហើយក៏សូម បញ្ជាក់ផងដែរថា ដើម្បីអោយ កាន់តែងាយស្រួលនោះ អ្នកគួរតែ ចំណាយពេល ទៅហាត់នៅឯ ក្លឹបហាត់ប្រាណ ទើបប្រសើរ ជាជាង។

 • ដោយ: Mai
 • 3:39 PM, 26 October
 • ប្រភព: Losing Weight Done
 • Tag: សុខភាព