​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ពន្យារពេល​បំរាម​មិន​ឲ្យ​ចាក់ផ្សាយ​ភាពយន្ត​ភាគ​បរទេស​ក្នុង​ម៉ោង​មាស​តាម​ទូរទស្សន៍

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បានសម្រេច​ពន្យា​រ​ពេល​នៃ​បំរាម​ចាក់ផ្សាយ​ភាពយន្ត​បរទេស ក្នុង​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ម៉ោង​១៩,០០​ដល់​ម៉ោង​២១,០០​នាទី​យប់​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ វិញ ។ ការពន្យារ​ពេលនោះ​ក៏​ព្រោះ​តែមាន​សំណូមពរ​ពី​ម្ចាស់​ស្ថានីយទូរទស្សន៍ ជាច្រើន​ផងដែរ​៕

​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ពន្យារពេល​បំរាម​មិន​ឲ្យ​ចាក់ផ្សាយ​ភាពយន្ត​ភាគ​បរទេស​ក្នុង​ម៉ោង​មាស​តាម​ទូរទស្សន៍