តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

កូរ៉េ៖ ជាការពិត ការដាក់ឡេនពណ៌ ទៅក្នុងភ្នែក ពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្ស ប្តូរសម្រស់ជាពិសេសស្រីៗ គឺបន្ទាប់ពីផាត់មុខរួច គ្រាន់តែដាក់ឡេនភ្នែកចូលទៅ គឺធ្វើឲ្យពួកគេមានសម្រស់ ប្លែកតែម្តង។

ឡេនពណ៌ដាក់ភ្នែក ត្រូវគេនិយមប្រើប្រាស់ នៅប្រទេសកូរ៉េ តាំងពីខ្ទង់ឆ្នាំ២០០០ ហើយក្មេងស្រីកូរ៉េជាច្រើន ចូលចិត្តយកឡេនទាំងនោះ មកដាក់ក្នុងភ្នែក ដើម្បីបង្កើសម្រស់របស់គេ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ឡេនពណ៌ដាក់ភ្នែក ក៏ពុងតែពេញនិយម សម្រាប់តារាកូរ៉េទាំងស្រីប្រុសផងដែរ។ ថ្ងៃនេះវេបសាយសិល្បៈកូរ៉េមួយ បានយករូបភាពតារាស្រីកូរ៉េ១១នាក់ មកបង្ហាញជូនទស្សនិកជន ពីភាពខុសប្លែកគ្នា នៅពេលដាក់ឡេន នឹងមិនទាន់ដាក់ ដែលរូបភាពទាំងនេះ ត្រូវគេគិតថា តារាស្រីទាំងនេះទទួលជោគជ័យ ជាមួយនឹងសម្រស់ ក្រោយពេលដាក់ឡេន ។

ទស្សនារូបភាព ជាមួយ LookingTODAY ទាំងអស់គ្នាថា តើតារាទាំងនេះ ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទេ ក្រោយប្រើឡេនពណ៌ទាំងនោះ !

Jiyeon

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Krystal

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Suzy

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Taeyeon

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Hara

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

CL

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Minah

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

ChoA

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Kyung Li

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

HyunA

តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក

 

Wendy

 តារាស្រីកូរ៉េ ១១នាក់ កាន់​តែ​លើក​សម្រស់ ពេល​ដាក់​ឡេន​ពណ៌ នៅ​ក្នុងភ្នែក