សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

ប៉ារីស៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សា នៅក្នុងពិធីជំនួបប្រជុំជាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចបារាំង-កម្ពុជា ដែលរៀបចំឡើងដោយ Medef International នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។

បន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមពិភាក្សាការងារ ក្នុងការទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុនបារាំងនៅ Medef International សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញទៅត្រួតពល នៅវិមានអង់វ៉ាលីត (Hotel National des Invalides) ដែលទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្តៅបំផុតពី លោក Matthias FEKL រដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស និងទេសចរណ៍បារាំង និង លោកឧត្តមសេនីយ៍ Pierre GREGO មេបញ្ជាការរងកងទ័ពបារាំងប្រចាំទីក្រុងប៉ារីស។

យោងតាម Facebook របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញថា ការទទួលបដិសណ្ឋាការកិច្ចដ៏កក់ក្តៅបំផុត នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសបារាំង ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ជាដៃគូក្នុងការ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិ នៃប្រទេសទាំងពីរ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សា ការងារដើម្បី ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគទុន បារាំងនៅ Medef International