សុន្ទរកថា​របស់​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពិធី​ជំនួប​ជា​មួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​បារាំង-កម្ពុជា

សុន្ទរកថា​របស់​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពិធី​ជំនួប​ជា​មួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​បារាំង-កម្ពុជា