ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​នៅ​អូស្ដ្រាលី​រកឃើញ​មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ដ្រី​មិនសូវ​ចូលរួម​ក្នុង​វិស័យ ICT

​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​កំពុងតែ​ផ្ដល់​ឲ្យ​មានការ​យល់ដឹង​កាន់តែច្បាស់​អំពី​មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧស្សាហកម្ម​ព័ត៌មានវិទ្យា និង​បច្ចេកវិទ្យា​នៅតែមាន​បញ្ហា​នៅក្នុង​ការទាក់ទាញ និង​ទប់​កុំ​ឲ្យ​ស្ដ្រី​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​នេះ​ចាក​ចេញពី​ឧស្សាហ​កម្មនេះ​។​