សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តី​អំពី​អំពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ

សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តី​អំពី​អំពើ​ហិ​ង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ