ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ


ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

ពលរដ្ឋ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ កាន់​តែ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ជាមួយ​ភាព​ស៊ី​វិល័យ​ទាំង​ការ​រស់នៅ​និង​ការ​ជ្រើសរើស​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់។ តួយ៉ាង​ដូច​ការ​​ចូលចិត្ត​លេង​ម៉ូត​ម៉ូតូ​ប្លែកៗ​​ ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មួយ​ដែរ​សម្រាប់​យុវវ័យ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង។

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

ម៉ូតូ​ប្លែក​ៗ​លេង​ខ្លួន​កណ្តាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា