សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សុំ​ទោស​និង​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ CNRP

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សុំ​ទោស​ និង​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ CNRP