ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

នៅចាំទេ ! បុរសឈ្មោះ សាដាម ហ៊ូសេន ទេ គាត់ជាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអុីរ៉ាក់ ដែលត្រូវធ្លាក់ពីតំណែង និង​​  ត្រូវកាត់ទោសព្យួរកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ។ ថ្មីៗនេះ កងទ័ពអាមេរិកបានបង្ហាញកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាដាម ហ៊ូសេន ដ៏ថ្មីសន្លាង មានគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា AK, អាត្រូយ៉ូងចេក កាំភ្លើងខ្លី កាំភ្លើងយន្ត ។ល។ រាប់តោន គេមិនបានប្រាប់ថា អស់មាសប៉ុន្មានឡើយ ។

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកាំភ្លើងធ្វើពីមាស របស់ សាមដាម ហ៊ូសេន ដ៏ច្រើនសន្ធឹក

 

http://piximus.net/others/gold-weapons-of-the-saddam-hussein 

ប្រភពពី Kapook