នៅ​បន្ដិច​ទៀត ព្រឹត្តិការណ៍ Go Play របស់ ដូហ្វ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ!

នៅ​បន្ដិច​ទៀត ព្រឹត្តិការណ៍ Go Play របស់ ដូហ្វ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ!

នៅ​បន្ដិច​ទៀត ក្រុមហ៊ុន​សាប៊ូ​កក់​សក់ ដូហ្វ (Dove) នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​​បើក​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​ធំ​ Go Play របស់​ខ្លួន​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon ​​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ (២៩-៣០ ខែ​តុលា) ចាប់​ពី​ម៉ោង ១០ ព្រឹក​ដល់ ៨ យប់។ ហេតុ​ដូច្នេះបើ​ចង់​ដឹង​ថា Go Play នឹង​មាន​កម្មវិធី​អ្វី​ខ្លះ​នោះ អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ នៅ​លើ​គេហទំព័រ Sabay ….តោះ!  Countdown ទាំងអស់​គ្នា…

 

 

នៅ​បន្ដិច​ទៀត ព្រឹត្តិការណ៍ Go Play របស់ ដូហ្វ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ!

 

 អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម