ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំ Developer F8 របស់ Facebook នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណា?

ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំ Developer F8 របស់ Facebook នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណា?

F8 ជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំ Developer ជុំវិញពិភពលោក របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលតែងតែប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង។ ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ Facebook បានកំណត់ថា ពួកគេនឹងចាប់បើកព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើង នៅក្នុងថ្ងៃទី 12-13 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 នៅឯ Fort Manson ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិក។ យ៉ាងណាមុិញបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះ អ្នកក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះ បំពេញលក្ខណ្ឌរបស់វាបាន តាមរយៈគេហទំព័រ fbf8.com

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំ Developer F8 របស់ Facebook នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណា?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំ Developer F8 របស់ Facebook នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណា?

ចុះថ្ងៃទី 29 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:08 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ